Teknoloji 10 senede bizi ne hale getirdi

Ba?l??a bakt???m?zda sanki kapsaml? bir analiz yapacakm???m gibi duruyor olabilir ama iPod touch’da Angry Birds uygulamas? görünce akl?ma geldi, yazay?m dedim. Eskiden bizim sapan?m?z olurdu. Çatal ?eklinde bir a?aç parças? bulduk mu, sa?lam m? diye kontrol eder, bundan sapan olur derdik. Elimize ne geçerse lastik diye onu takard?k Y harfinin iki ucuna. Ta? desen bol zaten sokakta, at?p at?p dur…

?imdiyse Angry Birds neden tuttu diyorlar. Yahu neden tutmas?n ki? Oyunu oynayanlar ya eskiden sapan kullanm?? olanlar (at?? yapmak eski güzel zamanlar? ça?r??t?r?yor) ya da eline sapan alamam?? zavall? yeni nesil. Görüyorum da bebek arabas?nda ta??nan kimi yavrular?m?z?n elinde ç?ng?rak filan de?il iPad var. Ekrana bak?yor, m?nc?kl?yor… Kaz?k kadar halen arabada ta??nmas?na m? k?zay??m, elindeki iPad’e manas?zca dokunmas?na m? üzüleyiim, ailesinin e?itimli, gelirli ancak bu kadar ebeveyn oldu?una m? de?ineyim?

Teknoloji hayat?m?za çok h?zl? girdi, çocu?un eline ta??n?r TV gibi bir ?ey vereceksin, dokuncak oynayacak deseydin çok de?il, 10-15 y?l önce, garipserdik eminim. 

Angry Birds’e geri dönünce, ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyorum. Umar?m benim çocu?um a?ac?n tepesine ç?kar, ku?un yuvas?n? görür, sapan?n has?n? yapar, plasti?ini al?nca mutlu olur, ta?? f?rlat?r ama ?iddetin zarar?n? bilir… Gerçi sonra her türlü oyunda birbirini öldürecek o çocuklar, adam kesecekler bilgisayar ekranlar?nda milyonlar?n “log in” olup oynad??? oyunlarda, ordusunu kuracak, sava?a girecek allies’lar? ile, enemy’e kar??…

Linkedin’den tebrik mesaj?

Valla g?zel taktik.  Bir e-posta geldi Linkedin’den (profesyonel sosyal a?):

“Tebrik ederiz, 2012 y?l?nda en ?ok g?r?nt?lenen %10 profilden bir tanesine sahipsin” diye.  Kendini bir ?ey san?yorsun ama bakt???n zaman 20 milyon ki?iden birisisin sadece. Bu ?ekilde bir d?zenleme ile hem 200 milyon kullan?c?ya ula?t?klar?n? belirtiyor, hem de seni gazl?yorlar ki sosyal medyada ba?ar?n? payla?… ?ok ho?uma gitti, ahanda a?a??da… Ama utanc?mdan sans?rledim fotoyu :P

Image002

Kiminin paras?, kiminin duas?

iPhone 4 sat?yorum, ne safl?kt?r ki telefon numaram? vermi?im. ??te kulland???m numara oldu?u i?in s?rekli a??k ve her zaman ula??labiliyorum. Bir ?ok ?akal var, 1000 liral?k telefona 750 veririm diyor. Oldu can?m diyorum…

?akallar?n aras?ndan en be?endi?im hikaye ?u oldu:
Selam?n aleyk?m diye a?t? telefonu, aleyk?m selam diye ald?m selam?n?… Hemen girmedi konuya, biraz doland?rd? ama sonunda geldi, telefonuma talipmi?. Ancak arkada??n pek maddi durumu yokmu?. Buraya kadar gayet normal. Ama iPhone (hem de yeni nesil o zamanlar) kullanmak i?in kendini uygun g?r?yor. Ne data hatt?na, ne wifi ba?lant?ya para verebilecek mi, me?hul… ?cretsiz uygulamalarla tak?lacak herhalde. Neyse, maddi durumu k?t? ama bu kadar da k?t? oldu?unu anlamam??t?m. 600 vereyim dedi, kiminin paras?, kiminin duas? diye ekledi. Tabii toy sat?c? olarak epey dumur oldum. Adam?n nefesi kuvvetli, 400 liral?k dua ?f?recek. Kendisi i?in harcamad??? nefesi, bana yarayacak da zengin olaca??m herhal.

Yok olmaz molmaz adam? nas?l savurdum bilemedim. Allah?n selam? ile ba?lay?m, ?ark?n kurnazl??? ile telefon konu?mas?n? bitirmi? olduk. Taa bug?n akl?ma verilecek bir cevap geldi:

– Abi, bu fiyat?n i?inde dua dahil. Yok ben dua etmeyece?im diyenlere 1400 lira zaten cihaz, ben dua edeceklere 1000?den veriyorum sadece.

Bir de, ??renci adam?z 800e b?rak diyenler, zengin adams?n, sen alm??s?n kullanm??s?n, 750ye ver de biraz biz kullanal?m, bakal?m diyenler… Ohoo… T?rkiye?de ticaret g?zel i? arkada?. Bir dahaki sat???m? ?okunmu? iPhone? diye sataca??m 1500?e!

Asfalyam? att?rmay?n!

Sabah kahvalt?m? lop ve rafadan aras?nda kalm?? kay?s? yumurtamla beraber 2 boyoz yuvarlayarak tamamlam??t?m. S?cac?k gevrek de boyoza arkada?l?k etmi?ti. Havalar?n güzelle?mesi ile dar? da ortaya ç?km??, sar? taneleriyle masay? renklendirmi?ti. 

Güzel bir pazar kahvalt?s? sonras? ev temizli?ine ba?lamak için banyoya gittim ki, o da ne, termosifon çal??m?yor, üstelik klorak da bitmi?. Çar??ya gidip de evin eksiklerini alay?m derken bir anda asfalyalar att?, cereyan kesildi. Temizlik vaktini biraz öteleyip Kordon’a gitmek istedim, denize kar?? çi?dem keyfi yapacakt?m…

 

Not: Bu uydurma hikayeyi her cümlesinde herkesin bilmedi?i, genellikle ?zmir ve çevresine özgü kelimeleri kullanmaya çal??t?m. ?u an akl?n?za gelen ba?ka kelime olduysa söyleyin, ekleyeyim hikayemize :)) lop, rafadan, kay?s? gibi kelimeler de herkese bir ?ey ifade etmiyor olabilir…

Burda ‘asfalya’ en sevdi?im… Ama nerden geliyor bilmiyorum…

Video sitesi oltalamas? (phishing)

Vay be, facebook’ta arkada? payla?m??, ilgi çekici bir video… T?klad?m, bir site aç?ld?: videoizleco.com diye (aman girmeyin)… Videoyu göstermek yerine, oynat?c?m?n yüklü olmad???n? söyledi. Yüklemek için bir dü?me sundu…

Flashplayerindir

Foto?rafta gördü?ünüz gibi sanki Flash Player’?m eksikmi? gibi bir bilgi veriyor ve yüklemem için t?klad???m zaman flash_player.exe dosyas? inmeye ba?l?yor. Ben gafil avland?m, indir dü?mesine hangi adrese ba?land???na bakmadan bast?m. Flash’?n sitesine gidecek diye beklerken (tecrübem var) bir anda exe indirmeye ba?lay?nca hemen indirmeyi durdurdum. 

Gittim, gerçekten eksikse yükleyeyim diye güvenilir siteye… http://get.adobe.com/tr/flashplayer/ adresinde aç?kça diyor: Chrome’da zaten haz?r geliyor Flash Player, yüklemene gerek yok… (Normalde Opera kullan?yorum da tablette Chrome’a denk gelmi?im)

Dolay?s?yla geriye kalan ihtimal, dosyada trojan tad?nda bir virüs olmas?. Siz siz olun, Avast’?n?z (veya benzeri bir güvenlik/antivirüs program?n?z) yüklü olsun. Ne kadar internetin sürekli içinde bile ya?asan?z, kafa dalg?nl??? ile oltaya gelebiliyorsunuz. Bu sefer ucuz atlatt?m, bir dahakinde yakalanabilirim :)

 

 

 

Ho??akal Posterous

Twitter taraf?ndan al?nd?ktan sonra Posterous’un bitece?ini biliyordum. Bug?n Posterous’un tepesinde duran Twitter bizi sat?n ald? g?rseline bir bakt?m ki, “Tasfiye Nedeniyle Zarar?na Sat??lar” dercesine bir yaz? var:

30 Nisan’da kapat?yoruz…

http://blog.posterous.com/thanks-from-posterous adresinde detaylar? okuyabilirsiniz ama ben okuyamad?m… Hatta kapat?yoruz yaz?s?n? g?rd???m zaman ilk tepkim, sol elimi ayas? bana bakacak ?ekilde kendime ?evirmek ve sa? elimin tersiyle ona vurmak oldu. T?h diye (asl?nda n?ck gibi bir ses ??kt?) ?z?ld?kten sonra bu haberi sizlerle payla?mak akl?ma geldi.

Posterous neydi peki?

Bu okumakta oldu?unuz g?nce (blog) ve daha bir ?ok g?nceyi bar?nd?ran, post@posterous.com ‘a kay?tl? eposta adreskinizden bir e-posta g?nderek blog yazabildi?iniz, videolar?, foto?raflar? otomatik yerle?tiren, blogcunun dostu, kullan??l? bir sistemdi.

Senin.12m.in (senin birikimin) yay?n hayat?na Blogger’dan devam ediyor olacak, ancak tasar?m de?i?mek durumunda kalacak san?yorum. Beceremezsem yorumlar?n?z da kaybolabilir ki en ?ok ona ?z?l?r?m.

?irket sat?n almalar?n?n en sevmedi?im hali bu i?te… Olan bize oluyor :P

Cebe giren TV reklamc?l???

Bir ya??ma daha girdim. Kale'den ?nce a??lamayan bir mesaj geldi. ?cretsiz ke?if diyor sadece. Aman iyi dedim, ge?tim. Ard?ndan bir mesaj daha geldi, ne olsa be?enirsiniz? MMS. Videoyu ekledim bu yaz?ma ama umar?m izleyebilirsiniz.

Art?k SMS bitti, TV reklam?n? sokar oldular g?z?m?ze. Ne diyeyim, pes do?rusu. Teknolojinin bu kadar ucuzlamas?n?n dezavantajlar? bunlar hep… (i?te bunlar hep seks…)